Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Po stopách historie

Jakkoli dějiny současné budovy Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Havířově - Bludovicích se začínají psát v roce 1911, začátky vzdělávání v této oblasti je třeba hledat před několika stoletími. Kdy vznikla v Dolních Bludovicích první škola, nelze zcela jednoznačně říci. Z archivních zdrojů je patrné, že již v roce 1654 zde působila Katolická obecná škola. Dřevěná budova stála v místech dnešního katolického hřbitova. Jelikož se obec postupně rozrůstala a kapacita dosavadního stavení byla zcela nedostačující, v roce 1832 se žáci přestěhovali do nové, tentokrát zděné školní budovy, která se nacházela naproti již zmíněného katolického hřbitova. Po vydání tolerančního patentu z roku 1781 vznikly podmínky k založení školy evangelické, v níž se vyučovalo výlučně v jazyce polském.

Na začátku XX. století mecenášem zdejšího školství se stal majitel zdejších panství Mauricius Rohrmann. Podporoval chudé žáky, pořizoval školní pomůcky, avšak kladl důraz na výuku německého jazyka. Dosavadní škola se měla stát školou výlučně německou. Mezitím Obecní školní rada zvažovala možnost výstavby nové školy z vlastních finančních zdrojů. Dne 1. prosince 1908 roku, u příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa, byla od hospodáře Jana Folwarczného vykoupena parcela, stavební práce byly pak zahájeny v záři 1910. Projekt původně předpokládal stavbu dvanácti tříd, avšak Národní školská rada v Opavě souhlasila s desíti třídami. Budova neměla mít tělocvičnu ani byt pro školníka. Kolaudace nové školy se konala 3. října 1911 roku, což bylo v životě vesnice velkou událostí. Slavnostního otevření školy, jež se konalo 8. října, se zúčastnily zástupy lidí a především téměř 600 dětí, jichž se týkala povinná školní docházka. Již následujícího dne byla zahájena regulérní výuka. A tak se začaly psát dějiny našeho školního příbytku.

Škola, jako každá jiná, byla svědkem mnoha událostí. Pomník tiše stojící ve školní zahradě, na jaře obklopený kvetoucími rododendrony, připomíná smutné události I. světové války. Učitelé byli většinou zataženi do armády, mnozí se už z bojiště nikdy nevrátili. Výuka byla často přerušována, až v lednu 1918 roku škola byla definitivně uzavřena. Po válce život zdejšího území byl velmi komplikovaný. Po úpadku monarchie se Dolní Bludovice ocitly na území Polska, v roce 1920 pak na území Československa. Školní život šel dál. Dozor nad vyučováním konala Národní školská rada v Opavě. Na základě jejího nařízení z roku 1922 roku škola měla sedm tříd, v roce1927 bylo rozhodnuto o redukci na pět ročníků obecné školy. Starší mládež pak pokračovala ve vzdělávání na soukromě měšťanské škole.

Do poklidného školního života zasáhla opět válka. Tehdejší ředitel Franciszek Toman byl deportován do koncentračního tábora v Dachau. Taktéž byl zatčen pan učitel Paweł Żwak, který v nacistických vězeních strávil více než rok. Ve školní budově sídlil německý komisariát. Válka se stala osudnou i mnohým absolventům této polské školy. Mezi jinými Tadeusz Warcop se stal obětí životické tragédie.

Když skončila válka, učitelé, ač v těžkých podmínkách, pokračovali ve své pedagogické činnosti. V červenci roku 1945 se do školy zapsalo 139 žáků. Školní budova však byla funkční až od školního roku 1948-49. Do této doby se děti vzdělávaly v místnostech české školy, chyběly jim učebnice i školní pomůcky.

V roce 1953-54 došlo ke sloučení obecné školy se školou měšťanskou. V souvislosti se vznikem města Havířova došlo k integraci okolních obcí, bludovická škola se pak stala školou spádovou. Změnil se také její název, od této chvíle to byla Základní devítiletá škola s polským vyučovacím jazykem v Havířově – Bludovicích. V roce 1966 se škola dočkala generální opravy, a tak se výuka přesunula do české Základní školy při ulici Kollárově. Do opravené školy se žáci s učiteli vrátili ve školním roce 1968-69, aby mohli pokračovat ve vzdělávání a také v poznávání tradic zdejšího regionu.

Obecná výučovací koncepce se řídila nařízeními československého a poté českého ministerstva školství a tělesné výchovy. Avšak národní specifika byla a jsou dosud podporována Pedagogickým centrem pro národnostní školství v Českém Těšíně, Společností polských učitelů v České republice a polskou společností „Wspólnota Polska”.

V roce 2003 se škola stala příspěvkovou organizací, od této chvíle pod ředitelství školy začaly spadat mateřské školy při ulici Čelakovského v Havířově - Městě a při ulici Selské v Havířově – Bludovicích. Krátce na to, 1. října 2004 roku, došlo ke sloučení obou pracovišť do budovy při ulici Selské.

Po rekonstrukci části školní budovy mateřská školy byla opět přemístěna, tentokráte přímo do prostor školy. Od této chvíle název naší vzdělávací instituce zní Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace.

Od školního roku 2007-08 se naše mládež vzdělává podle Školního vzdělávacího programu „Nasza Szkoła”, zpracovaného pedagogy naší školy, a to dle Rámcového vzdělávacího programu platného pro základní školství celé České republiky.